Regulamin konkursu „Mój nauczyciel fizyki”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Mój nauczyciel fizyki”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych dalej „Uczestnikami”. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego Uczestnika, wyrażoną poprzez podpisanie Formularza.
 3. Konkurs organizowany jest przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (www.fuw.edu.pl), zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Konkursu;
  • Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną w formie elektronicznej pracę wraz z wypełnionym Formularzem;
  • Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w Konkursie nagrodę główną, nagrodę za zajęcie I, II albo III miejsca.
 5. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.

§ 2. Cel konkursu

 1. Oddanie zasług nauczycielom fizyki w związku z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2020 Rokiem Fizyki.
 2. Upowszechnianie osiągnięć nauczycieli fizyki, którzy świetnie przekazują wiedzę i zachęcają swoich uczniów do nauki fizyki

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Nie dopuszcza się Zgłoszeń zbiorowych.
 4. Prace do Konkursu można zgłaszać w dowolnej formie. Mogą to być wiersze, eseje, listy, wspomnienia, itp.
 5. Konkurs jest przeznaczony dla absolwentów szkół podstawowych (14-19 lat)
   i ponadpodstawowych (powyżej 19 lat).
 6. Praca może dotyczyć tylko nauczyciela, który uczył Autora podczas ukończonego już etapu edukacji.
 7. Ta sama praca może być zgłoszona tylko w jednej grupie wiekowej.
 8. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, nie biorą udziału
  w Konkursie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń obejmujących prace, które naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.
 10. W przypadku Zgłoszenia, które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie, formularz i praca podlegają zniszczeniu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia prac na swojej stronie internetowej.
 12. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem Zgłoszeń. 
 13. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji następujących warunków Konkursu:
 14. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego warunków;
 15. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją Konkursu;
 16. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie;
 17. Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy;
 18. Nadesłane prace zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją
   i przeprowadzeniem Konkursu;
 19. Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać;
 20. przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich,
  w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 21. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: konkurs-literacki@fuw.edu.pl

§ 4. Wymagania dotyczące nadesłanych prac

 1. Praca napisana w języku polskim.
 2. Objętość pracy konkursowej  nie powinna przekroczyć 10 znormalizowanych stron  tekstu. Strona znormalizowana zawiera  30 wierszy na stronie i 60 znaków ze spacjami  w każdym wierszu (wliczając w to przypisy dolne), zatem objętość pracy konkursowej nie powinna przekroczyć 18 000 znaków ze spacjami.
 3. Praca nie może zawierać zdjęć.
 4. Praca powinna zawierać ujęte w formę tekstu o walorach literackich wspomnienia Uczestnika dotyczące nauczyciela fizyki w instytucji edukacyjnej, do której Uczestnik już nie uczęszcza. W szczególności praca może zawierać opis sytuacji, zdarzenia lub rozmowy, która była szczególnie ważna dla rozwoju zainteresowania fizyką u Uczestnika.
 5. Praca nie może być poświęcona krytyce instytucji edukacyjnej lub nauczyciela.

§ 5. Terminy

 1. Termin zgłaszania prac upływa dnia 27 września 2020.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data dokonania Zgłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
 3. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 16 października 2020 r. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 5. Organizator powiadomi Laureatów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 6. Jury

 1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
 2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
 3. Decyzje Jury w sprawie oceny nadesłanych prac zapadają zwykłą większością głosów i są protokołowane.
 4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§ 7. Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej.
 2. Organizator przewiduje następujące nagrody:

Nagrodę za zajęcie I miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2000 PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych);

Nagrodę za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa;

Nagrodę za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa.

 1. W przypadku gdy nagroda pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pobranie należnego podatku od zwycięzcy nagrody i odprowadzenie go odpowiedzialny jest Organizator, tzn. część pieniężna nagrody pobrana przez Organizatora nie podlega wypłacie Uczestnikowi, zostanie natomiast odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na Nadzwyczajnym Zjeździe Fizyków Polskich w dniach 16-18 października 2020 r.
 3. W przypadku, gdy Laureat nie może odebrać nagrody osobiście, zostanie ona przekazana w uzgodnionej z Laureatem formie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe mogą zostać opublikowane na łamach kwartalnika POSTĘPY FIZYKI po wprowadzeniu przez autorów zmian i poprawek sugerowanych przez Jurorów Konkursu, spełnieniu wymogów Redakcji PF  i standardowym opracowaniu redakcyjnym.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator będzie zbierał następujące dane:
  • w przypadku Uczestników pełnoletnich:
   • imię i nazwisko,
   • rok urodzenia,
   • adres zamieszkania,
   • adres poczty elektronicznej;
  • w przypadku Uczestników, reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych:
   • imię i nazwisko Uczestnika i przedstawiciela ustawowego,
   • rok urodzenia Uczestnika,
   • adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego,
   • adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika.
 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w Warszawie (kod pocztowy: 00-927);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl; Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Uniwersytet Warszawski, w tym realizacji Państwa praw;
 3. Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Laureatami.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dwóch lat od zakończenia konkursu;
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/ przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
 6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
 7. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://konkursy-rok-fizyki.fuw.edu.pl/index.php/konkurs-literacki-moj-nauczyciel-fizyki/regulamin-konkursu-moj-nauczyciel-fizyki/
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych w Formularzu.
 3. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Konkursu w całości lub w części obejmującej jedną lub dwie kategorie. Za ważny powód uznaje się w szczególności niski poziom zbieżności Zgłoszeń z wyznaczonymi kategoriami.