Regulamin konkursu „Fizyka, To lubię! „

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Fizyka, To lubię!”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych dalej „Uczestnikami”. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego Uczestnika, wyrażoną poprzez podpisanie Formularza.
 3. Konkurs organizowany jest przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (www.fuw.edu.pl) zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Konkursu;
  • Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną w formie elektronicznej pracę (fotografię albo film) wraz z wypełnionym Formularzem;
  • Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w Konkursie nagrodę główną, nagrodę za zajęcie I, II albo III miejsca.
 5. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.

§ 2. Cel konkursu

 1. Promocja nauki z okazji ogłoszenia przez Senat RP roku 2020 Rokiem Fizyki.
 2. Upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie o zjawiskach fizycznych i prawach nim rządzącymi.
 3. Rozwijanie zainteresowań światem przyrody.
 4. Pobudzenie kreatywności i ciekawości.
 5. Rozwijanie kompetencji kluczowych (podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne).

§ 3. Terminy

 1. Termin zgłaszania prac upływa dnia 27 września 2020.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data przesłania Zgłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
 3. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 16 października 2020 r. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.konkursy-rok-fizyki.fuw.edu.pl.
 5. Organizator powiadomi Laureatów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 4. Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Nie dopuszcza się Zgłoszeń zbiorowych.
 3. Prace do Konkursu można zgłaszać w dwóch kategoriach:
  • Fotografia przedstawiająca fizykę w życiu codziennym;
  • Film przedstawiający eksperyment fizyczny.
 4. Fotografie i Filmy do Konkursu można zgłaszać w trzech grupach wiekowych:
  • 6-14 lat;
  • 15-19 lat;
  • >19 lat.
 5. Ta sama fotografia lub ten sam film może być zgłoszony tylko w jednej kategorii wiekowej.
 6. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, nie biorą udziału w Konkursie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń obejmujących fotografie lub film, które naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.
 8. W przypadku Zgłoszenia, które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie, formularz, fotografia lub film podlegają zniszczeniu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nienagrodzonych prac po uzgodnieniu z autorem.
 10. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem Zgłoszeń.
 11. W przypadku, gdy fotografia lub film zawiera czyjś wizerunek, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do Formularza oświadczenie tej osoby wyrażające zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach fotografii lub filmu.
 12. W przypadku, gdy fotografia lub film zawiera wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku w celach konkursowych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografia lub film może zostać opublikowana na stronie Organizatora.
 13. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji następujących warunków Konkursu:
 14. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego warunków;
 15. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją Konkursu;
 16. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie;
 17. Uczestnik jest autorem fotografii lub filmu;
 18. Fotografie/filmy zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;
 19. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania oraz przekazania Organizatorowi zgody osoby, której wizerunek zawiera fotografia lub film, na rozpowszechnianie jej wizerunku;
 20. Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie prawa majątkowe do fotografii/filmu, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać;
 21. przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 22. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: konkurs-foto@fuw.edu.pl.

§ 4. Wymagania dotyczące Fotografii

 1. Fotografie mają być wykonane w technice cyfrowej.
 2. Maksymalny rozmiar zdjęcia 5MB.
 3. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików.

§ 5. Wymagania dotyczące Filmu

 1. Filmy mają być wykonane w technice cyfrowej.
 2. Maksymalna długość filmu 5 minut.

§ 6. Jury

 1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
 2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
 3. Decyzje Jury w sprawie oceny nadesłanych prac zapadają zwykłą większością głosów i są protokołowane.
 4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§ 7. Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrody w dwóch kategoriach:
  • I kategoria – Fotografia
  • II kategoria – Film

w każdej grupie wiekowej.

 1. W każdej kategorii i każdej grupie wiekowej Organizator przewiduje następujące nagrody:

Nagrodę za zajęcia I miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2000 PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych);

Nagrodę za zajęcie II miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych);

Nagrodę za zajęcie III miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN brutto (słownie: pięćset złotych).

 1. W przypadku gdy nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pobranie należnego podatku od zwycięzców nagród i odprowadzenie go odpowiedzialny jest Organizator, tzn. część pieniężna nagrody pobrana przez Organizatora nie podlega wypłacie Uczestnikowi, zostanie natomiast odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Nagrody zostaną wręczone na Nadzwyczajnym Zjeździe Fizyków Polskich w dniu 17 października 2020 r.
 3. W przypadku, gdy Laureat nie może odebrać nagrody osobiście, zostanie ona przekazana w uzgodnionej z Laureatem formie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator będzie zbierał następujące dane:
  • w przypadku Uczestników pełnoletnich:
   • imię i nazwisko,
   • rok urodzenia,
   • adres zamieszkania,
   • adres poczty elektronicznej;
  • w przypadku Uczestników, reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych:
   • imię i nazwisko Uczestnika i przedstawiciela ustawowego,
   • rok urodzenia Uczestnika,
   • adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego,
   • adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika.
 2. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w Warszawie (kod pocztowy: 00-927);
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl; Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Uniwersytet Warszawski, w tym realizacji Państwa praw;
 4. Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Laureatami;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dwóch lat od zakończenia konkursu;
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/ przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
 7. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
 8. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://konkursy-rok-fizyki.fuw.edu.pl/index.php/konkurs-fotograficzny-filmowy-fizyka-to-lubie/regulamin-konkursu-fizyka-to-lubie/
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych w Formularzu.
 3. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Konkursu w całości lub w części obejmującej jedną lub dwie kategorie. Za ważny powód uznaje się w szczególności niski poziom zbieżności Zgłoszeń z wyznaczonymi kategoriami.